UETD nedir?

UETD nedir?

UETD NEDİR?

Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (Union of European Turkish Democrats – UETD), 2004 senesinde Köln'de kurulmuş, gönüllülük esaslı bir sivil toplum kuruluşudur. Bugün itibarıyla UETD’nin Avrupa’da 14 ülkede toplam 162 şubesi mevcuttur. UETD Finlandiya (Union of European Turkish Democrats Finland ry) 2013 yılı sonlarında kurulmuş, 2014 senesi itibarıyla faaliyetlerine başlamıştır.


UETD'NİN TEMEL AMAÇLARI

UETD'nin amacı, özellikle Avrupalı Türk’lerin sosyal, siyasal ve kültürel gelişimlerini sağlayarak bulundukları ülkelerdeki etkinliklerini arttırmaktır. UETD'nin iki önemli gayesi,

1.     Avrupalı Türklerin sosyal statülerini yükseltmek,

2.     Siyasi lobi faaliyetleri yapmak, şeklinde özetlenebilir.

Daha detaylı olarak ise:

·       Avrupa ülkelerinde yaşayan Türk toplumunun uyum sürecine katkıda bulunmak,

·       Avrupa toplumları ve Avrupa Türk toplumu arasında oluşan bağları daha ileri noktalara taşımak,

·       Avrupalı Türklerin Avrupa toplumunun asli bir parçası olması için çok farklı alanlarda etkin ve etkili olmak,

·       Demokratik katılımın yaygınlaşmasını destekleyip çok kültürlü, çoğulcu ve barışçıl Avrupa imajının yerleşmesine katkıda bulunmak,

·       İnsanlarımızı, kimliklerine ve değerlerine yabancılaşmadan yaşadıkları ülkelerde siyaset, ekonomi ve sosyal alanlarda etkin katılıma teşvik etmek ve uyum sağlamalarını kolaylaştırmak,

·       Avrupalı Türk toplumunun sorunlarına, hem AB yolundaki Türkiye'yi hem de Avrupa ülkelerini entegrasyon konusunda rahatlatacak çözümler üretmek.


UETD Finlandiya'nın amacı, Finlandiya'daki Türk Diasporasına dahil olan vatandaşlarımızın ve soydaşlarımızın sosyal, siyasal ve kültürel gelişimlerini sağlayarak toplumdaki etkinliklerini arttırmaktır. Bulunduğumuz bu ülkede sevilen ve sayılan Finlandiya vatandaşları olarak kabul görmeyi, toplumun kalıcı unsurları olarak addedilmeyi ve bunların yanı sıra milli ve manevi değerlerimizi yitirmeden, asimile olmadan toplumuna entegre olmuş sağlıklı nesiller yetiştirmeyi hedefliyoruz.

 

MİSYONUMUZ

"Nüfusumuzu nüfuza, niceliğimizi niteliğe dönüştürmek" cümlesinde anlamını bulan misyonumuz, Avrupalı Türklerin yaşadıkları ülkelerde daha müreffeh, topluma daha fazla katkı ve katılım sağlayan, sosyal, siyasal, kültürel ve ekonomik alanda daha fazla yer alan, daha iyi yaşam standardına sahip bireyler haline gelmesine dönük çabalar harcamaktır. UETD misyonunun odağında "Avrupalı Türkler" ve "Türkiye-Avrupa ilişkileri" yer almaktadır.

Avrupa'da 5 milyona yakın insanımız var. Bu sayının ciddi bir bölümü akademisyenlerden, öğretim görevlilerinden ve üniversite öğrencilerinden oluşmaktadır. Yüzbinlerce orta öğrenim gören gencimiz ve yüzbinleri bulan müteşebbisimiz, milyarlarca avroluk yıllık ciromuz söz konusudur. Tüm bunlara rağmen, gerek Avrupa devletlerinin yaklaşımındaki malum yetersizlikten gerekse Türkiye Cumhuriyeti devletinin 2000’li yıllar öncesindeki talihsiz ihmalinin yol açtığı kayıp ve geri kalmalardan kaynaklanan ciddi bir insan kaynağı ve potansiyel israfı söz konusudur.

Avrupa Birliği üyesi ülkelerin bazılarının toplam nüfusundan fazla, Türkiye kökenli, Avrupa'da yaşayan insanlarımız bulunmaktadır. Yaşlanan Avrupa nüfusu içinde Avrupalı Türklerin ifade ettiği potansiyel her geçen gün daha büyük önem taşımaktadır.


VİZYONUMUZ

Avrupalı Türkler için iyi bir geleceğin inşasına angaje olmak ve ilgilileri de sürece dahil ederek yönlendirmek, bu yönde projeler üretmek ve çalışmak, bizim vazifemizdir. Vizyonu olmayanın ne büyük bir ümidi, ne de gerçekleştirmek istediği bir projesi vardır. Görülmeyeni görme sanatı olarak vizyonumuz, yarınların dünyasında Avrupalı Türklerin konumunu tasarlamak, geleceğe dönük düşünmek, yönlendirmek ve çalışmalar yapmaktır.


AVRUPALI TÜRKLERİN ENTEGRASYONU İÇİN TALEPLERİMİZ

·       Dışlanmayı engelleyen yasal düzenleme: Etnik kökeni yabancı olan bir insanın, sırf kökeninden dolayı dışlanmamasına yönelik hususları özellikle ele alan bir yasa yürürlüğe girmelidir. Bu yasa çerçevesinde, yabancı veya yabancı kökenli vatandaşlar, gündelik hayatlarında haklarını özgüvenlerinden taviz vermeden arayabilmelidirler.

·       İki dilde eğitim hakkı: Bir insan ancak anadiline hakim olursa, bu zemin üzerinde ikinci bir dil öğrenebilir. İki dilde eğitim, çocuk yuvalarında başlamalı, ilköğretimde devam etmeli, liselerde geliştirilmelidir.

·       Kadın hakları: Kadınların, kendi eşlerini hür iradelerine dayanarak seçme özgürlüğü özellikle korunmalıdır. Kadınların dinini yaşama tarzı, bilhassa kıyafet seçimi, özel bir koruma gerektirir. Kadınların hem evlilik yaşamlarında, hem de dışarıdaki sosyal yaşamlarında şiddete karşı korunmaları, en doğal temel hakları olarak sağlanmalıdır.

·       Şehir planlaması: Gettoların oluşması engellenmelidir. Mevcut olan gettoların yerini ise, uyum sürecini güçlendiren, çeşitli etnik kökenlerden insanların huzur içinde birlikte yaşayabileceği oturma alanları almalıdır. Paralel toplumların oluşmasının önüne, sosyal yapımızı güçlendirerek geçebiliriz.

·       Kamu idaresinin farklı kültürlere açılması: Kamu sektöründe, meslek eğitimi ve iş hayatında farklı kültürlerden insanlara şans verilerek daha iyi bir entegrasyon gerçekleştirilebilir.

·       Avrupa Birliği'nde yaşayan Türk gençlerinin desteklenmesi: Yurtdışında ikamet eden Türk vatandaşlarının Türkiye'deki seçimlere katılma hakkını sağlamak gereklidir. Yerel seçimlerde yabancıların pasif ve aktif oy hakkına sahip olmasını talep ediyoruz.

·       Avrupa Birliği'nde yaşayan Türk gençlerine destek: Türkiye'den mezun gençlerimizin, okul, yüksek okul ve meslek diplomaları Avrupa'da tanınmalıdır. Daha kaliteli dil eğitim imkanları sunulmalıdır.

·       Avrupa Birliği üyeliği: Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği desteklenmelidir. Avrupa'da yaşayan Türklerin, toplumsal, siyasi ve ekonomik statüsünün yükselmesi, gerek Finlandiya’da gerekse tüm Avrupa sathında ikamet eden Türklerin entegresyonunu hızlandıracaktır, iş ve yaşam koşullarını en üst düzeylere taşıyacaktır.